Generalforsamling den 28. marts 2023, på Vorupør Skole

 

Generalforsamlingen trak 8 personer af huse. Tonny Sørensen bød velkommen til de fremmødte, hvorefter han gennemgik dagsordenen, som mundede ud i valg af dirigent. Til dirigent valgtes Peter Dohn, der takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 2 stemmetællere blev dernæst valgt.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formand Tonny Sørensen, ligesom bestyrelsens økonomiberetning blev aflagt af Revisor Jens Damsgaard, RevisionThy Thisted. 

På valg til bestyrelsen var Johannes Refsgaard, Mogens Kristensen og Preben Jepsen, alle blev blev genvalgt.

2 Suppleanter skulle vælges blandt de fremmødte. Valgt blev Birthe Sørensen og Jan Refsgaard.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

Aftenen afsluttedes med kaffe og rejemadder. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som under punktet "bestyrelse".

På gensyn i 2025!

Bestyrelsen.